За проекта

Reopen Digital

За проекта

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Скравена изпълнява проект № 2020-1-BG01-KA201-079295, с наименование „reOPEN“, финансиран по Програма „Еразъм“ +, Ключова дейност 2: Стратегически партньорства. Срокът на изпълнение на проекта е 36 месеца – от 01.09.2020 до 31.08.2023 г. Максималният размер на безвъзмездните средства – 100% грант е: 344 570 евро.

Проектът reOPEN представлява стратегическото партньорство между образователни институции, представящи целия спектър от услуги на основно общо образование, което цели постигане на цялостна образователна промяна с реализиране на иновация на световно ниво. 

 

Образователни специалисти от България, Турция и Полша, както и асоциирани партньори от Германия и Франция създадат, внедрят и разпространяват иновативен педагогически образователен подход и отворени образователни продукти, насочени към стимулиране на социалното приобщаване на обучаемите чрез насърчаване на съвместна работа в група и облекчаване на достъпа, участието и резултатите от обучението на учащи в неравностойно положение, включително с прилагане на ИКТ технологии. 

С използване на интелектуалния продукт от предходната инициатива OPEN, инициативата reOPEN си поставя задачи, преодоляващи основните перипетии, стоящи пред новите съвременни училища по света, а именно липса на информационна база с материали за прилагане на Френе и липса на ключови педагогически компетентности.

Reopen Digital

Участници в проекта

Координатор –  Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Скравена 

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ е създадено на 01.09.1820 г. През столетната си история, Координаторът е натрупал опит в работа с ученици от начален и прогимназиален курс от различни социални групи, при което са прилагани подходи на диалог и сътрудничество за приобщаване на родителите. Училището разполага с динамично развиваща се учебна среда – дигитализирани класни стаи с мултимедийни екрани и облачни образователни средства, сървърен блок и оборудвана компютърна зала, зала с материално технически средства за целодневна организация на учебния ден, мултимедийна зала, оборудване за работа във виртуалната реалност, 3D принтери за онагледяване на обекти от виртуалната реалност и др.

Екипът на Координатора се състои от 12 педагога, осигуряващи обучителните занимания за 115 ученика в начален и прогимназиален етап на обучение.

За повече информация: http://ouskravena.com/ 

Reopen Digital

Партньори в проекта

Център за подкрепа за личностно развитие – Ботевград 

ЦПЛР Ботевград е открит на 01.12.2017г. със Заповед №ОА-614/01.12.2017г. на Кмета на община Ботевград.

Като иновативна организационна форма, единствена по рода си в Република България, дейността й е пряко развивана на проектен принцип, насочен към обхващане в цялост на лицата със специални нужди. За постигане на качествено ресурсно подпомагане допринася правилното планиране на дейността – изготвянето на часови графици, определянето на формата за подпомагане, на конкретни цели и задачи и на областите, в които да се извършва специализираната подкрепа.

Учебната среда се състои от големи, светли и просторни 3 ресурсни кабинети, в които пространството е организирано тематично – басейн с топки, меки модули по Монтесори, терапевтично легло и релаксиращи пуфове, пъзели и игри за координация на движенията, мислене, памет и моторика, учителска стая, оборудвана с интерактивна дъска за обучението на учители и ученици, работилничка-творилничка, където се изготвят тематични материали за всички празници от децата от цялата община, под насоките на специалистите на Центъра.

За повече информация: https://cplr-botevgrad.com 

Şehit Harun Turhan Ortaokulu /Yenikent Ilksan Ortaokulu/ – Турция 

Държавно училище, предоставящо начално и прогимназиално обучение. Създадено през 2006 г., училището осъществява дейност обслужвайки района Синджан, в столицата на Турция Анкара от 2007 г. Като официално държавно училище, същото е на пряко подчинение на турското Министерството на народната просвета.

Намира се на 40 километра от центъра на Анкара, а обслужвания район на учебното заведение привлича работници с наличната развитата лека промишленост, което води до приток и на ученици. Обучават се средно 2800 ученика в начален етап и в прогимназиален етап. За осъществяване на педагогическата практика училището разполага с педагогически персонал – 57 учителя в начален курс и 58 – в прогимназиален.

За повече информация: http://sehitharunturhanortaokulu.meb.k12.tr 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spolecznosci Wiejskiej Gminy Przygodzice – Полша 

Неправителствена организация със 17 обучители. Сдружението е създадено за поддържане на местната общност в Przygodzice (централна Полша между Вроцлав и Познан). Основната цел е да повиши жизнения стандарт на местно ниво чрез подкрепа на многостранното развитие на личността на детето.

За повече информация: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 

Stowarzyszenie „Szansa dla Aktywnych“ – Полша

Неправителствена организация, която подкрепя местното училище в процеса на обучение. Практиките датират от 2012 г. основно в областта на професионалното и начално общо образование, включително с прилагане на обучение и иновации на европейско ниво. Чрез технологични инструменти, сътрудничество и обмен на добри практики членовете работят за постигане на основната цел, а именно трансфер и натрупване на знания. Основните инициативи са с осигуряване на мост между практикуващи лица с доказан опит и образователната среда. Практиките на взаимодействие са основно дигитални образователни канали, образователни семинари, комуникация с уеб базирани платформи. Експертите се занимават с дейности като обучителни семинари и стратегии за разпространение и устойчивост.

За повече информация: Stowarzyszenie Szansa dla Aktywnych – Walkastory